CE-märkning

Registreringsbevis

Dnr: 6.6.1-2017-18175

 

Tillverkare eller Auktoriserad Representant

Organisation Learning 2 Sleep L2S AB

Organisationsnr 556792-7610

Postadress Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö, Sverige

 

Läkemedelsverket bekräftar härmed att ovan angivna tillverkare/auktoriserade representant fullgjort sin skyldighet att registrera angivna medicintekniska produkter i enlighet med kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter

 

LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter

LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

LVFS 2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation

 

Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant svarar för att de produkter som ingår i detta bevis uppfyller kraven i gällande författningar (lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, LVFS 2001:7; LVFS 2001:5).